1. Home
  2. Chứng Chỉ Tiền Gửi
  3. Giới thiệu Chứng chỉ tiền gửi
  4. Cách tính lợi nhuận, phí quản lý và thuế khi đáo hạn

Cách tính lợi nhuận, phí quản lý và thuế khi đáo hạn

Mỗi CCTG sẽ có một Tỷ lệ lợi nhuận đáo hạn riêng (khách hàng có thể xem lợi nhuận này khi tạo khoản đầu tư mới và màn hình quản lý chi tiết). Khi khách hàng giữ CCTG đến ngày đáo hạn, khách hàng sẽ nhận được khoản lợi nhuận tương ứng với số tiền đề nghị rút với mức tỷ lệ lợi nhuận đáo hạn này. Cụ thể:

Lợi nhuận = (Số tiền * Tỷ lệ lợi nhuận đáo hạn * Số ngày nắm giữ) / 365

Ví dụ: Tại ngày 01/10/2020, KH góp tiền đầu tư CCTG XYZ với giá trị 10,000,000 đồng, tỷ lệ lợi nhuận đáo hạn là 8.5%, đáo hạn sau 272 ngày (tức ngày đáo hạn là ngày 30/06/2021), mức phí quản lý là 0.48%/năm.

Lợi nhuận khách hàng nhận được khi đáo hạn vào ngày 30/06/2021 là:

Lợi nhuận = (10,000,000đ * 8.5% * 272) / 365 = 633,425đ

Với mức phí là 0.48%/năm, số ngày nắm giữ thực tế là 272 ngày, phí quản lý sẽ được tính là:

Phí = 10,000,000đ * 272 * (0.48%/ 365) = 35,769.8đ ~ 35,770đ

Khi đó, số tiền 35,770đ sẽ được khấu trừ vào khoản tiền được nhận của khách hàng khi bán các phần chứng chỉ tiền gửi.

Công ty sẽ thực hiện khấu trừ tại nguồn các giao dịch có phát sinh thuế theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm giao dịch chi trả tiền lợi nhuận hàng tháng cho khách hàng.

Cụ thể, khi nhận tiền lợi nhuận cuối kỳ, khách hàng sẽ cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với mức thu 5% lợi nhuận sau khi đã trừ các khoản chi phí.

Thuế TNCN = (Lợi nhuận – Chi phí ) * 5%

Thuế TNCN khách hàng phải đóng là:

Thuế TNCN = (633,425 – 35,770) * 5% = 29,882.75 ~ 29,883đ

Vậy số tiền khách hàng nhận sau khi trừ thuế và phí quản lý là:

Số tiền thực nhận = 10,000,000 + 633,425 – 35,770 29,883 = 10,567,772đ

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan