1. Home
  2. Chứng Chỉ Tiền Gửi
  3. Giới thiệu Chứng chỉ tiền gửi
  4. Cách tính lợi nhuận, phí quản lý và thuế khi rút vốn sớm

Cách tính lợi nhuận, phí quản lý và thuế khi rút vốn sớm

Đối vối sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG), khi khách hàng rút vốn sớm trước ngày đáo hạn, khách hàng sẽ được hưởng tỷ lệ lợi nhuận là 5%/năm.

Khi đó, khách hàng sẽ nhận được khoản lợi nhuận tương ứng với số tiền đề nghị rút và số ngày nắm giữ. Cụ thể:

Lợi nhuận = (Số tiền rút * tỷ lệ lợi nhuận * Số ngày nắm giữ) / 365

Ví dụ: Tại ngày 01/10/2020, Khách hàng góp tiền đầu tư CCTG A với giá trị 10,000,000 đồng, đáo hạn sau 272 ngày, mức phí quản lý là 0.48%/năm.

Giao dịch: Tại ngày 30/03/2021, KH rút số tiền 4,000,000 đồng. Tính đến ngày 30/03/2021, KH đã góp vốn được 180 ngày. Như vậy, lợi nhuận khi KH rút 4,000,000đ sau 180 ngày nắm giữ là:

Lợi nhuận = (4,000,000đ * 5% * 180) / 365 = 98,630đ

Với mức phí là 0.48%/năm, số ngày nắm giữ thực tế là 180 ngày, phí quản lý sẽ được tính là:

Phí quản lý = 4,000,000đ * 180 * (0.48%/ 365) = 9,468.49đ ~ 9,468đ

Khi đó, số tiền 9,468đ sẽ được khấu trừ vào khoản tiền được nhận của khách hàng khi bán các phần chứng chỉ tiền gửi.

Công ty sẽ thực hiện khấu trừ tại nguồn các giao dịch có phát sinh thuế theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm giao dịch chi trả tiền lợi nhuận hàng tháng cho khách hàng.

Cụ thể, khi nhận tiền lợi nhuận cuối kỳ, khách hàng sẽ cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với mức thu 5% lợi nhuận sau khi đã trừ các khoản chi phí.

Thuế TNCN = (Lợi nhuận – Chi phí ) * 5%

Thuế TNCN khách hàng phải đóng là:

Thuế TNCN = (98,630 – 9,468) * 5% = 4,458.1 ~ 4,458đ

Vậy số tiền khách hàng nhận sau khi trừ thuế và phí quản lý là:

Số tiền thực nhận = 4,000,000 + 98,630 – 9,468 4,458 = 4,084,704đ

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan