1. Home
 2. Thông tin chung
 3. Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

*Cập nhật ngày 24 tháng 05 năm 2023

Điều khoản sử dụng dịch vụ (“Điều Khoản”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng (“Khách Hàng”) khi truy cập, sử dụng Nền Tảng Infina. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các nội dung được nêu dưới đây nhằm nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của Khách Hàng theo quy định của Infina.

Bằng việc đăng ký và/hoặc sử dụng Nền Tảng Infina (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tính năng, sản phẩm dịch vụ, giao dịch phát sinh hoặc các chương trình, sự kiện trên Nền Tảng Infina), Khách Hàng được xem là đã đọc kỹ và đồng ý với Điều Khoản hoặc các điều khoản, điều kiện khác tương ứng được đưa ra bởi Infina. Mọi thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến Điều Khoản sẽ được Infina tiếp nhận theo địa chỉ thư điện tử: hotro@infina.vn hoặc hình thức khác được Công Ty thông báo tại Nền Tảng Infina.

Điều 1: Các định nghĩa

 1. “Nền Tảng Infina” có nghĩa là nền tảng công nghệ được đồng phát triển, khai thác và sở hữu bởi 2 tổ chức là Công ty Cổ phần Real Stake Việt Nam và Công ty Cổ phần Real Stake Fintech. Thông qua Nền Tảng Infina, Khách Hàng có thể sử dụng các dịch vụ do Infina cung cấp. Các liên kết để Khách Hàng có thể tải xuống và sử dụng Nền Tảng Infina như sau:
 2. “Infina” hoặc “Công Ty” có nghĩa là gọi chung hoặc gọi riêng (tùy từng ngữ cảnh cụ thể) từng pháp nhân:
  • Công ty Cổ phần Real Stake Việt Nam cho dịch vụ/sản phẩm Bất động sản; và 
  • Công ty Cổ phần Real Stake Fintech cho các sản phẩm: Chứng chỉ quỹ, Tích lũy và Chứng khoán.
 3. “Dịch Vụ Infina” là tổng hợp hoặc riêng lẻ các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Infina như quy định tại mục 2 Điều Khoản hoặc theo điều khoản và điều kiện tương ứng được Infina cập nhật từng thời kỳ, hoặc bởi bên thứ ba khác thông qua Nền Tảng Infina.
 4. “Thông Tin Cá Nhân” là các thông tin cá nhân của Khách Hàng do Khách Hàng cung cấp cho Infina và thông tin phát sinh trong quá trình Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ Infina.
 5. “Văn Bản” bao gồm tất cả văn bản, nội dung số trên Nền Tảng Infina, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.
 6. “Khách Hàng” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức đăng ký và/hoặc sử dụng Nền Tảng Infina.
 7. “Giao Dịch” hoặc “Các Giao Dịch” là các chức năng do Khách Hàng hoặc Infina thực hiện trên Nền Tảng Infina nhằm sử dụng hoặc cung cấp Dịch Vụ Infina.
 8. “Tài Khoản” là tập hợp các dữ liệu điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn tên tài khoản, mật khẩu, mã xác thực) có giá trị định danh Khách Hàng, cấu thành một chữ ký điện tử của Khách Hàng trong Các Giao Dịch phát sinh với Infina theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hiện hành.   

Điều 2: Thỏa thuận ràng buộc

 1. Khách Hàng chấp nhận tuân thủ theo nội dung Điều Khoản trong quá trình sử dụng Nền Tảng Infina.
 2. Công Ty có thể cập nhật Điều Khoản theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo chính sách nội bộ hoặc để đảm bảo việc vận hành an toàn của Nền Tảng Infina. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho Khách Hàng thông qua Nền Tảng Infina, địa chỉ thư điện tử mà Khách Hàng cung cấp, website chính thức của Infina tại liên kết https://www.infina.vn hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang các kênh truyền thông chính thức của Infina. Khách Hàng có trách nhiệm cập nhật Điều Khoản tại mọi thời điểm. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực áp dụng sau 5 ngày làm việc kể từ thời điểm Infina thông báo tới Khách Hàng, hoặc tại thời điểm Khách Hàng thực hiện thao tác xác nhận Điều Khoản cập nhật trên Nền Tảng Infina và/hoặc thời điểm Khách Hàng thực hiện Giao Dịch/Các Giao Dịch, tùy trường hợp nào đến trước. 
 3. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với những thay đổi tại Điều Khoản, Khách Hàng có quyền yêu cầu xóa Tài Khoản và không tiếp tục sử dụng Nền Tảng Infina. Ngược lại, việc tiếp tục sử dụng Nền Tảng Infina kể từ thời điểm nội dung thay đổi có hiệu lực được hiểu rằng Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản cập nhật.

Điều 3: Sử dụng Nền Tảng Infina

 1. Infina chỉ cung cấp cho Khách Hàng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng Nền Tảng Infina cho việc sử dụng cá nhân của Khách Hàng và/hoặc cho mục đích tiếp cận với Dịch Vụ Infina quy định tại khoản 1 Điều 7 Điều Khoản.
 2. Khách Hàng không được phép sử dụng Nền Tảng Infina cho các mục đích sau đây:
  • Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, độc hại, thô tục, khiêu dâm, hoặc bị phản đối hoặc vi phạm pháp luật khác.
  • Tái bản, liên kết bất kỳ nội dung tại Nền Tảng Infina cho các hoạt động mang tính thương mại hoặc nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh, danh dự, uy tín của Infina.
  • Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, đạo đức xã hội hoặc quy tắc ứng xử.
  • Cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên Nền Tảng Infina.
  • Tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
  • Bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng theo Điều Khoản.
  • Mục đích rửa tiền hay tham nhũng. 
  • Các mục đích thương mại khác mà không được cho phép bởi Công Ty.

Điều 4: Sử dụng Dịch Vụ Infina

 1. Dịch Vụ Infina được sử dụng bởi:
  • Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu tích lũy và đầu tư.
  • Các nhà quản lý quỹ, tổ chức đầu tư hoặc tổ chức tài chính.
  • Đối tác của Infina.
 2. Tất cả Khách Hàng đồng ý không thực hiện:
  • Tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung tại Nền Tảng Infina, không vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân, hoặc vi phạm các chính sách được công bố bởi Infina.
  • Vi phạm (dù là vô tình hay cố tình) an ninh bất kỳ thông tin của Nền Tảng Infina.
  • Lấy, nhập nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên Nền Tảng Infina.
  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin có sẵn từ Nền Tảng Infina mà không được phép.
  • Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị cấm bởi Điều Khoản; ví dụ: chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, hoặc khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào.
  • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới Nền Tảng Infina mà Công Ty cung cấp riêng cho Khách Hàng.
  • Truy cập dữ liệu không dành cho Khách Hàng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Khách Hàng không được ủy quyền truy cập.
  • Đăng hoặc gửi đến bất kỳ Nền Tảng Infina thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng.
  • Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn.
  • Lừa đảo nhằm mục đích lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những Khách Hàng khác.
  • Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.
  • Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, Công ty hoặc cá nhân nào.
  • Gửi thư hoặc thư điện tử không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ Khách Hàng nào khác, hoặc liên hệ bất kỳ cá nhân nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ Khách Hàng.
  • Cố tình gây trở ngại với bất kỳ Khách Hàng nào khác trong việc sử dụng Dịch Vụ Infina, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ Nền Tảng Infina, nạp chồng, làm ngập, gửi thư rác, đánh bom thư điện tử hoặc tạo bất kỳ sự cố nào khác.
  • Sử dụng Dịch Vụ Infina cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào khác.

Điều 5: Tính khả dụng của Nền Tảng Infina

 1. Công Ty luôn hướng đến việc cung cấp Dịch Vụ Infina tốt nhất có thể cho Khách Hàng, tuy nhiên Công Ty không thể đảm bảo rằng các Dịch vụ tại Nền Tảng Infina đáp ứng tất cả yêu cầu của Khách Hàng.
 2. Công Ty không thể bảo đảm Nền Tảng Infina sẽ không có thiếu sót hoặc không có lỗi tại mọi thời điểm. Nếu có xảy ra thiếu sót tại Nền Tảng Infina, Khách Hàng có thể thông tin tới Công Ty thông qua địa chỉ thư điện tử: hotro@infina.vn hoặc hình thức khác được Công Ty thông báo tại Nền Tảng Infina và Công Ty sẽ khắc phục thiếu sót sớm nhất có thể.
 3. Việc truy cập của Khách Hàng vào Nền Tảng Infina có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Công Ty sẽ phục hồi quyền truy cập cho Khách Hàng ngay khi các sự kiện nêu trên kết thúc.

Điều 6: Thông Tin Cá Nhân

 1. Khi Khách Hàng đăng ký tại Nền Tảng Infina, Khách Hàng sẽ được yêu cầu khởi tạo Tài Khoản và cung cấp cho Infina Thông Tin Cá Nhân.
 2. Bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào Khách Hàng cung cấp phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật và không gây hiểu lầm. Khách Hàng đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ các Thông Tin Cá Nhân mà Infina quy định là bắt buộc. Khách Hàng phải thông báo ngay với Infina khi có bất kỳ thay đổi Thông Tin Cá Nhân nào bằng việc cập nhật trên Nền Tảng Infina hoặc phương thức khác được Infina hướng dẫn từng thời k.
 3. Khách Hàng hiểu và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào do Khách Hàng đăng tải trên Nền Tảng Infina. Đồng thời, Khách Hàng đồng ý rằng Infina có thể sẽ liên hệ với Khách Hàng dựa trên Thông Tin Cá Nhân do Khách Hàng cung cấp, nhằm phục vụ cho các mục đích mà Infina cho rằng có lợi cho Khách Hàng, hoặc để thực thi bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản, hoặc cho các mục đích hợp pháp khác của Infina.
 4. Khách Hàng hiểu và đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải Thông Tin Cá Nhân.
 5. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng tất cả Thông Tin Cá Nhân và/hoặc thông tin Tài Khoản sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của Infina.
 6. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng tất cả các Thông Tin Cá Nhân hoặc thông tin Tài Khoản có thể được chuyển sang các nước bên ngoài nơi cư trú của Khách Hàng nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu.
 7. Infina được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ hoặc toàn bộ Thông Tin Cá Nhân nào, mà theo nhận định của Công Ty, là không thể xác thực, vi phạm Điều Khoản, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Khách Hàng. Infina có quyền buộc đăng xuất Khách Hàng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của Khách Hàng tới Nền Tảng Infina và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ Infina khi vi phạm Điều Khoản hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. Infina được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Infina tin rằng Thông Tin Cá Nhân đó có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Infina, gây suy yếu quyền cho Infina hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc Infina để mất Khách Hàng, tài sản hoặc lợi nhuận.
 8. Infina không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Thông Tin Cá Nhân hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Khách Hàng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Khách Hàng.
 9. Trong một số trường hợp, với sự đồng ý từ Khách Hàng, Infina có quyền chia sẻ thông tin của Khách Hàng với một bên thứ 3 nhằm mục đích cung cấp và/hoặc cải thiện Dịch Vụ Infina, hoặc cung cấp cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Các điều khoản bổ sung áp dụng cho Khách Hàng

 1. Infina cấp cho Khách Hàng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng Nền Tảng Infina chỉ với mục đích tích lũy và đầu tư cho chính Khách Hàng.
 2. Infina có quyền đề xuất đến Khách Hàng dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục ưa thích mà Khách Hàng xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi Khách Hàng đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi Infina hoặc các bên thứ ba.
 3. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng Khách Hàng không có các quyền sở hữu độc quyền đối với Tài Khoản và nếu Khách Hàng hủy bỏ Tài Khoản hoặc Tài Khoản bị xóa, chấm dứt tồn tại, tất cả các thông tin Tài Khoản, Thông Tin Cá Nhân tương ứng sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể (nhưng không bắt buộc) bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của Infina và sẽ được gỡ bỏ trên Nền Tảng Infina. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại hoặc độ trễ trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua Nền Tảng Infina và/hoặc hệ thống liên quan.
 4. Khách Hàng hiểu và đồng ý với việc tái đầu tư lợi nhuận (nếu có) vào Tài Khoản. Lợi nhuận (nếu có) sẽ được phân bổ dựa theo sản phẩm đã chọn của Khách Hàng tại thời điểm phẩn bổ lợi nhuận (nếu có).
 5. Tài khoản ngân hàng do Khách Hàng cung cấp cho Infina là tài khoản mà Khách Hàng sẽ nhận lại tiền rút ra từ Infina. Việc cung cấp, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Khách Hàng phải tuân theo quy định của Infina từng thời kỳ.

Điều 8: Đăng ký

 1. Tất cả Khách Hàng có nhu cầu tích lũy và đầu tư, đáp ứng điều kiện mở Tài Khoản đều có thể đăng ký Tài Khoản trên Nền Tảng Infina.
 2. Trong quá trình đánh giá mức độ nhận rủi ro của Khách Hàng để Infina có thể đề xuất Dịch Vụ Infina phù hợp với Khách Hàng, Khách Hàng đảm bảo trả lời chính xác hoặc sát nhất các câu hỏi do Infina đưa ra.
 3. Infina được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Khách Hàng ngay khi Công Ty thấy cần thiết hoặc nếu Khách Hàng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản. Tùy vào tính nghiêm trọng của vi phạm mà Infina sẽ thông báo cho Khách Hàng về việc hủy bỏ đăng ký trước hoặc sau thời điểm hủy bỏ.
 4. Khách Hàng có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới Công Ty thông qua địa chỉ thư điện tử: ​hotro@infina.vn. ​Trong trường hợp này, Khách Hàng phải ngưng sử dụng Nền Tảng Infina.
 5. Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng Nền Tảng Infina của Khách Hàng sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên phát sinh trước hoặc tại thời điểm tạm dừng, hủy bỏ đăng ký Tài Khoản theo quy định.

Điều 9: Hiệu lực của Điều Khoản

 1. Điều Khoản có đầy đủ hiệu lực và áp dụng điều chỉnh ngay khi Khách Hàng đăng ký và/hoặc sử dụng Nền Tảng Infina.
 2. Ngay cả khi Khách Hàng chấm dứt hoàn toàn mọi quan hệ/giao dịch với Infina, một số quy định nhất định tại Điều Khoản sẽ vẫn còn có hiệu lực theo phạm vi pháp luật cho phép.

Điều 10: Cam kết và trách nhiệm của Infina

 1. Đối với Nền Tảng Infina và Dịch Vụ Infina, Công Ty đóng vai trò:
  • Cung cấp ứng dụng, nền tảng công nghệ và dịch vụ cần thiết giúp Khách Hàng có thể thực hiện hiệu quả việc tham gia đầu tư các sản phẩm được công bố bởi Infina.
  • Đại diện của Khách Hàng để liên lạc, thực hiện giao dịch và những công việc liên quan với bên thứ ba cung cấp sản phẩm dịch vụ.
 2. Infina không thực hiện các nghiệp vụ, dịch vụ kinh doanh chứng khoán thuộc chức năng, thẩm quyền của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
 3. Kết quả hoạt động của việc đầu tư không phải do Infina quản lý, kiểm soát hay thực hiện.
 4. Nền Tảng Infina cũng cung cấp nội dung từ các trang web hoặc từ các nguồn thông tin khác và trong khi Infina cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên Nền tảng Infina được chính xác, uy tín và có chất lượng. Công Ty không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu Infina được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên Nền Tảng Infina, Công Ty sẽ nỗ lực khắc phục trong thời gian sớm nhất.
 5. Nền Tảng Infina có thể chứa thông tin không chính xác phát sinh do lỗi đánh máy, lỗi giao diện. Infina khuyến cáo Khách Hàng thường xuyên cập nhật các phiên bản mới nhất của Nền Tảng Infina nhằm đảm bảo trải nghiệm và việc sử dụng hiệu quả.
 6. Nếu Công Ty vi phạm Điều Khoản, Công Ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà Khách Hàng phải gánh chịu như là một kết quả trực trực tiếp và trong phạm vi chúng là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Infina.
 7. Trách nhiệm pháp lý của Công Ty trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận.
 8. Trách nhiệm tổng hợp của Infina đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Infina và/hoặc các Dịch vụ Infina được giới hạn tới thời điểm Tài Khoản đã hết hạn sử dụng, bị khóa, xóa khỏi hệ thống, cơ sở dữ liệu của Infina.
 9. Infina có trách nhiệm ngăn chặn việc rửa tiền hay tham nhũng, do vậy, trong quá trình đầu tư, tích lũy của Khách Hàng, Tài Khoản có thể sẽ bị phong tỏa/tạm khóa bởi Infina để kiểm tra với Khách Hàng, cơ quan điều tra liên quan và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

Điều 11: Quyền từ bỏ

 1. Infina không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào đối với thông tin, dữ liệu, tài liệu, theo bất kỳ cách nào gây ra bởi sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ Infina hoặc Nền Tảng Infina phát sinh từ nhu cầu của Khách Hàng.
 2. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng Infina không cần thực hiện việc ký hợp đồng bằng giấy hay sử dụng chữ kỹ tươi để ghi nhận việc sử dụng Dịch vụ Infina của Khách Hàng .
 3. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng mọi thao tác Khách Hàng thực hiện trên Nền Tảng Infina thông qua Tài Khoản đều ràng buộc và có giá trị thực thi với Khách Hàng, phù hợp với quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

Điều 12: Mật khẩu và bảo mật

 1. Khi Khách Hàng đăng ký sử dụng Nền Tảng Infina, Khách Hàng sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và mã xác thực (nếu phát sinh), không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào, kể cả nhân viên của Infina. Nếu Khách Hàng biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của Khách Hàng, Khách Hàng phải thông báo với Công Ty ngay lập tức bằng cách liên hệ với Công Ty qua địa chỉ thư điện tử: hotro@infina.vn hoặc các hình thức khác được Công Ty thông báo tại Nền Tảng Infina.
 2. Trường hợp Infina, theo quan điểm, đánh giá của Công Ty, cho rằng có khả năng xảy ra hành vi vi phạm nguyên tắc bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích Nền Tảng Infina, Công Ty có thể yêu cầu Khách Hàng thay đổi mật khẩu hoặc Công Ty có thể tạm dừng/tạm khóa Tài Khoản của Khách Hàng .
 3. Trường hợp Khách Hàng mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích Nền Tảng Infina:
  • Khách Hàng phải gánh chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các mất mát, thiệt hại gây ra từ việc cá nhân, tổ chức khác sử dụng Tài Khoản của Khách Hàng;
  • Khách Hàng chịu trách nhiệm bồi thường cho Infina đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại mà Infina phải gánh chịu;
  • Infina có quyền nhưng không phải nghĩa vụ hỗ trợ Khách Hàng lấy lại mật khẩu hoặc khắc phục các thiệt hại phát sinh.

Điều 13: Các điều khoản khác

 1. Khách Hàng không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền hay nghĩa vụ nào của Khách Hàng theo Điều Khoản cho người khác. Công Ty được phép chuyển giao một phần hoặc toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Infina theo Điều Khoản cho đối tác bên thứ ba trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích của Khách Hàng không bị ảnh hưởng đáng kể.
 2. Nếu Khách Hàng vi phạm Điều Khoản và Infina lựa chọn không truy cứu trách nhiệm của Khách Hàng, Infina vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi Khách Hàng tiếp tục vi phạm. Infina không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công Ty.
 3. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Khoản và tất cả các nội dung không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
 4. Trong suốt quá trình hợp tác đầu tư, kinh doanh cũng như thực hiện các tính năng trên Nền Tảng Infina, Khách Hàng phải đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các giao dịch gian lận khác; đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách tra soát, thu hồi hoặc bồi hoàn theo quy định của Infina được công bố trên Nền Tảng Infina tại từng thời điểm.
 5. Các nội dung khác không được quy định tại Điều Khoản sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan