1. Home
 2. Chứng khoán
 3. Giới thiệu
 4. Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

PHỤ LỤC HỢP TÁC KINH DOANH SẢN PHẨM CHỨNG KHOÁN

(Đính kèm Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh)

Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2021

 • Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng các Bên; 
 • Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Khách Hàng và Công Ty Cổ Phần Real Stake Fintech. 

TRÊN CƠ SỞ THỎA THUẬN, các Bên đồng ý tự nguyện ký kết Phụ Lục Hợp Tác Kinh Doanh Sản Phẩm Chứng Khoán (“Phụ Lục”) này với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1. Trừ khi được định nghĩa khác trong Phụ Lục này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Phụ Lục này sẽ có nghĩa như được quy định cho thuật ngữ đó trong Hợp Đồng.

1.2. Trong Phụ Lục này:

Công Ty” và/hoặc “RSF” được hiểu là Công Ty Cổ Phần Real Stake Fintech – một Công Ty được thành lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và một bên phát triển, sở hữu Nền Tảng để hợp tác cùng Khách Hàng theo thỏa thuận giữa các Bên.

Hợp Đồng” là Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh được ký kết giữa Công Ty và Khách Hàng và các thỏa thuận, phụ lục đính kèm và/hoặc các văn bản phát sinh từ Hợp Đồng này.

Khách Hàng” là các cá nhân và là bên hợp tác, đăng ký sử dụng dịch vụ của Công Ty thông qua Nền Tảng của Công Ty và tuân thủ đầy đủ các quy định tại Hợp Đồng, thỏa thuận và tuân thủ các quy định, chính sách của Công Ty ở từng thời điểm.

Nền Tảng” là một nền tảng công nghệ do Công Ty phát triển và quản lý để Khách Hàng tiến hành các giao dịch liên quan đến các Sản Phẩm Tài Chính, trong phạm vi được phép, bao gồm cả ứng dụng di động và trang mạng. Các đường link để Khách Hàng có thể truy cập sử dụng Nền Tảng của Công Ty như sau:

Phiên bản IOS: https://apps.apple.com/vn/app/infina-đầu-tư-tích-lũy/id1504177263

Phiên bản Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realstake

Phiên bản Website: https://infina.vn

Tài Khoản Chứng Khoán” là tài khoản giao dịch chứng khoán do Công Ty cấp cho Khách Hàng để giao dịch các Sản Phẩm Chứng Khoán.

Sản Phẩm Chứng Khoán” bao gồm nhưng không giới hạn các loại chứng khoán được phép giao dịch trên thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, và các loại chứng khoán khác vào từng thời điểm. Danh sách các Sản Phẩm Chứng Khoán do Công Ty toàn quyền quyết định, được đăng tải và cập nhật trên Nền Tảng của Công Ty.

Công Ty Chứng Khoán” là doanh nghiệp được thành lập và cấp phép hoạt động bởi Uỷ Ban Chứng Khoán, là đối tác của Real Stake Fintech và phối hợp với Real Stake Fintech cung cấp Sản Phẩm Chứng Khoán cho Khách Hàng.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP TÁC

2.1. Khách Hàng đóng góp Vốn Hợp Tác Kinh Doanh và Real Stake Fintech đóng góp Nền Tảng để thực hiện đầu tư vào các Sản Phẩm Chứng Khoán được phép giao dịch theo quy định của pháp luật chứng khoán. 

2.2. Khách Hàng đồng ý góp Vốn Hợp Tác Kinh Doanh vào Real Stake Fintech thông qua các hình thức chuyển tiền được Real Stake Fintech chấp thuận vào từng thời kỳ. Nền Tảng theo chi định của Khách Hàng sau khi ghi nhận Vốn Hợp Tác Kinh Doanh sẽ thực hiện mua các Sản Phẩm Chứng Khoán phù hợp với chỉ định đầu tư của Khách Hàng.

2.2. Khách Hàng đồng ý Ủy Quyền độc quyền và Công Ty nhận Ủy Quyền của Khách Hàng để thực hiện các công việc liên quan trong suốt thời gian hợp tác

2.3. Để thuận tiện cho việc hợp tác, Khách Hàng đồng ý tuân thủ đầy đủ, liên tục mọi chính sách được ban hành bởi Công Ty và các quy định công bố trên Nền Tảng. 

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT

3.1. Phụ Lục này có hiệu lực kể từ ngày Công Ty ban hành và Khách Hàng xác nhận điện tử trên Nền Tảng việc tham gia hợp tác kinh doanh Sản Phẩm Chứng Khoán, hoặc tại thời điểm được cấp Tài Khoản Chứng Khoán, tùy theo sự kiện nào đến trước.

3.2. Chấm dứt: Phụ Lục này có thể chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 1. Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng;
 2. Căn cứ theo đánh giá của Công ty, Khách Hàng không đủ điều kiện để sử dụng Sản Phẩm Chứng Khoán;
 3. Các trường hợp nêu tại Điều Khoản Chung;
 4. Một Bên đơn phương chấm dứt Phụ Lục này bằng cách gửi thông báo đến Bên còn lại nếu: 
 • Bên còn lại có bất kỳ hành vi vi phạm nghiêm trọng nào đối với các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng và các quy định có liên quan mà không khắc phục vi phạm đó trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Bên không vi phạm gửi thông báo cho Bên vi phạm về vi phạm đó; hoặc
 • Bất kỳ Bên nào mong muốn chấm dứt Hợp Đồng này khi có Sự Kiện Bất Khả Kháng tiếp diễn trong hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên chịu ảnh hưởng gửi thông báo cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Vào thời điểm chấm dứt việc hợp tác, toàn bộ các quy định nêu tại Phụ Lục này sẽ chấm dứt theo, trừ khi có quy định khác. Nguyên tắc xử lý doanh thu, lời lãi, lỗ được thực hiện theo quy định của Điều Khoản Chung do Công Ty ban hành lần áp dụng gần nhất. Ngay sau khi hoàn tất các nghĩa vụ của các bên, Phụ Lục này sẽ được tự động thanh lý.

ĐIỀU 4: LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC KINH DOANH SẢN PHẨM CHỨNG KHOÁN

4.1. Real Stake Fintech sẽ cung cấp thông tin về các Sản Phẩm Chứng Khoán tới Khách Hàng để Khách Hàng chủ động cân nhắc thực hiện lệnh đầu tư với Sản Phẩm Chứng Khoán phù hợp.

4.2. Lợi nhuận/ rủi ro liên quan đến Vốn Hợp Tác Kinh Doanh của Khách Hàng khi sử dụng Sản phẩm Chứng khoán sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Khách Hàng và biến động của thị trường tài chính. Công Ty không đảm bảo hoặc đưa ra cam kết đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào cho Khách Hàng khi sử dụng Sản Phẩm Chứng Khoán.

4.3. Khách Hàng đồng ý Ủy Quyền cho Công Ty sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN”) và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định tại Hợp Đồng và các quy định có liên quan của pháp luật như sau: Khấu trừ mức thuế suất 5% trên lợi nhuận sau phí đối với giao dịch bán chứng khoán của Khách Hàng.

Công Ty đồng ý nhận ủy quyền của Khách Hàng để thay mặt kê khai và nộp thuế TNCN, các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan cho Khách Hàng. Trong trường hợp Cơ quan Nhà nước có những hướng dẫn khác liên quan đến mức Thuế TNCN, Công Ty sẽ tiến hành truy thu hoặc hoàn trả tiền thuế đã thu thiếu hoặc thừa từ Khách Hàng.

ĐIỀU 5: QUY ĐỊNH KHÁC

5.1. Phụ Lục này được diễn giải và áp dụng cùng với Hợp Đồng, tạo thành một hợp đồng hoàn chỉnh, không thể tách rời và có giá trị ràng buộc Các Bên. Các nội dung không được quy định trong Phụ lục 03 này sẽ tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng.

5.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Phụ Lục này hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào của Phụ Lục này bị tuyên vô hiệu hoặc không thể thi hành theo quy định pháp luật, thì điều khoản hoặc phần đó sẽ chỉ vô hiệu hoặc không thể thi hành trong phạm vi điều khoản hoặc phần đó và sẽ không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Phụ Lục này.

5.3. Công Ty có thể thực hiện một số lần sửa đổi các điều khoản của Phụ Lục này hoặc các thông báo có liên quan khác, bằng cách cập nhật và đăng tải những nội dung thay đổi này trên Nền Tảng và thông báo đến Khách Hàng theo quy định tại Điều 15 của Điều Khoản Chung.

Khách Hàng sau đây ĐỒNG Ý và XÁC NHẬN đã đọc, nghe hiểu rõ và CAM KẾT TUÂN THỦ đầy đủ các quy định được đính kèm tại Phụ Lục này, bao gồm các chính sách, nội quy, quy định của Công Ty và các quy định được đăng tải trên Nền Tảng.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan