1. Home
 2. Thông tin chung
 3. Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Cập nhật ngày 24 tháng 05 năm 2023

Bằng việc truy cập và sử dụng Nền Tảng Infina, Khách Hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các Dữ Liệu Cá Nhân theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Nền Tảng Infina, bao gồm nhưng không giới hạn:

Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản:

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 • Quốc tịch;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân.
 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 • Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm.

Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm:

 • Thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về Tài Khoản, thông tin về Các Giao Dịch;
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 • Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Các dữ liệu này được Infina thu thập nhằm mục đích định danh, khởi tạo tài khoản và xác lập Các Giao Dịch khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ Infina trên Nền Tảng Infina; và được quản lý, lưu trữ và sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật thông tin này.

Ngoài ra, khi truy cập website https://www.infina.vn, Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng có thể bị theo dõi bởi các Cookie, là các tập tin văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ được tải xuống thiết bị của Khách Hàng, giúp việc điều hướng website được hiệu quả hơn, ghi nhớ những điều chỉnh của Khách Hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, Cookie cũng có thể đảm bảo nội dung quảng cáo mà Khách Hàng nhìn thấy trên internet (nếu có) liên quan nhiều hơn đến cá nhân Khách Hàng cũng như các sở thích của Khách Hàng. Nếu không đồng ý, Khách Hàng có thể xoá tất cả các Cookie đã nằm trong ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm các thư mục với “cookie” trong tên của nó và xoá đi. Trong tương lai, Khách Hàng có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các Cookie (tương lai) bị chặn.

Các nội dung Chính sách bảo mật thông tin tại Infina:

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Cung cấp dịch vụ, thực hiện giao dịch có liên quan với Khách Hàng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, bao gồm một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Trong đó, Infina/Công Ty là bên đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nền Tảng Infina sử dụng thông tin do Khách Hàng cung cấp để:

 • Định danh/xác thực Khách Hàng;
 • Cung cấp Dịch Vụ Infina đến Khách Hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Infina;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt Tài Khoản/tài sản hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách Hàng;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về Các Giao Dịch.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Khách Hàng gửi yêu cầu rút lại sự đồng ý, hạn chế, phản đối hoặc hủy bỏ tới cho Infina hoặc khi Công Ty giải thể, bị phá sản.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Khách Hàng có các quyền sau đây:

 • Quyền được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 • Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền yêu cầu Infina cung cấp cho bản thân Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền phản đối Infina xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác; 
 • Quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác;
 • Quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định pháp luật.

Khách Hàng có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
 • Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác;
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

5. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập Thông Tin Cá Nhân của mình, bao gồm:

 • Infina và các bộ phận liên quan đến việc tư vấn, hỗ trợ, cung cấp Dịch Vụ Infina và thực hiện Các Giao Dịch với Khách Hàng.
 • Bên thứ ba có sản phẩm, dịch vụ tích hợp với Nền Tảng Infina.
 • Cố vấn tài chính, pháp lý, nhà thầu, đối tác, đại lý và Công ty kiểm toán.
 • Cơ quan Nhà nước/lãnh đạo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Các cá nhân, tổ chức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

6. ĐỊA CHỈ CỦA BÊN KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Real Stake Fintech

 • Địa chỉ: Lầu 11, 308 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 089 990 9928
 • Email: hotro@infina.vn

7. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Dữ Liệu Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Nền Tảng Infina và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân hoặc yêu cầu Infina thực hiện việc này.

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho bên thứ 3 đến Infina. Khi tiếp nhận những khiếu nại này, Infina sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách Hàng:

 • Qua địa chỉ thư điện tử: hotro@infina.vn
 • Qua số điện thoại:  089 990 9928.

 8. CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trên Nền Tảng Infina được Công Ty cam kết bảo mật theo Chính sách bảo mật thông tin được đăng tải trên Nền Tảng Infina và/hoặc theo các hình thức thông báo khác theo quyết định của Infina từng thời kỳ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng hoặc thông qua Các Giao Dịch, trừ những trường hợp Chính sách bảo mật thông tin này hoặc pháp luật có quy định khác và quy định này.

Infina cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng khi không có sự đồng ý của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Chính sách bảo mật thông tin này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu, bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Infina có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách Hàng được biết về vụ việc.

Infina cam kết bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách Hàng, bao gồm thông tin hóa đơn kế toán và chứng từ số hóa.

9. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện Dữ Liệu Cá Nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm pháp luật, Khách Hàng gửi khiếu nại đến địa chỉ thư điện tử: hotro@infina.vn, hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại 089 990 9928 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Infina. Công Ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 

Bằng việc chọn ô “Đồng ý” và tiếp tục thực hiện các thao tác có liên quan, Khách Hàng được xem là đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách bảo mật thông tin.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan