Cách tính và cách chi trả lợi nhuận

Đối với sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn, lợi nhuận sẽ được tính theo ngày dựa trên số dư Tích lũy tại thời điểm tính. Định kỳ vào ngày 28 hàng tháng sẽ thanh toán lợi nhuận của kỳ bắt đầu từ ngày 29 của tháng liền trước cho đến hết ngày 28 của tháng này cho khách hàng.

Lợi nhuận của sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn được tính vào cuối mỗi ngày theo công thức sau:

Lợi nhuận ngày = (Tỷ lệ lợi nhuận Tích lũy / 365) * Số dư cuối ngày

Lợi nhuận ngày sau khi tính toán sẽ được cộng gộp vào Lợi nhuận tạm tính của kỳ hiện tại.

Vào ngày 28 mỗi tháng, Lợi nhuận tạm tính sẽ được khấu trừ phí quản lý và thuế, phần còn lại sẽ được chi trả và cộng vào số dư Tích lũy của khách hàng để tiếp tục sinh lợi nhuận vào kỳ kế tiếp.

Ví dụ: Lúc 10h ngày 01/10 khách hàng tích lũy lần đầu 2,000,000đ. Đến 3h cùng ngày Khách hàng tích lũy thêm 4,000,000đ, sau đó rút vốn 1,000,000đ. Số dư cuối ngày ghi nhận được là 5,000,000đ.

Với tỷ lệ lợi nhuận Tích lũy là 7.7%/năm, lợi nhuận của ngày 01/10 là:

(7.7%/ 365) * 5,000,000đ = 1,054.794đ

Nếu không tích lũy hoặc rút vốn gì thêm, đến ngày 28/10 tiền Lợi nhuận tạm tính khách hàng tích lũy được trong tháng là:

1,054.794 * 28 = 29,534đ

Sau khi trừ các khoản phí và thuế, số tiền lợi nhuận khách hàng nhận được vào cuối kỳ là:

29,5343,682 – 1,293 = 24,559đ

Xem thêm Cách tính phí quản lý và thuế sản phẩm Tích lũy

Lưu ý: Trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày nạp tiền, nếu khách hàng rút hơn 50 triệu thì sẽ bị thu phí 0.2% trên số tiền vượt quá hạn mức.

Xem thêm Thông tin về Phí rút sớm

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan