Cách tính và cách chi trả lợi nhuận

Đối với sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn, lợi nhuận sẽ được tính theo ngày dựa trên số dư Tích lũy tại thời điểm tính. Định kỳ vào ngày đầu của tháng kế tiếp (ngày 01 hàng tháng), lợi nhuận tạm tính sẽ được khấu trừ thuế và được chi trả vào số dư Tích lũy của khách hàng để tiếp tục sinh lợi nhuận vào kỳ kế tiếp.

Lợi nhuận của sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn được tính vào cuối mỗi ngày theo công thức sau:

Lợi nhuận ngày = (Tỷ lệ lợi nhuận Tích lũy / 365) * Số dư cuối ngày

Lợi nhuận ngày sau khi tính toán sẽ được cộng gộp vào Lợi nhuận tạm tính của kỳ hiện tại.

Lưu ý: Nếu Tổng tích lũy nhỏ hơn 50,000đ (số dư tối thiểu), lợi nhuận tạm tính sẽ không được tính.

Ví dụ: Lúc 10h ngày 01/10 khách hàng tích lũy lần đầu 2,000,000đ. Đến 3h cùng ngày Khách hàng tích lũy thêm 4,000,000đ, sau đó rút vốn 1,000,000đ. Số dư cuối ngày ghi nhận được là 5,000,000đ.

Với tỷ lệ lợi nhuận Tích lũy là 4.30%/năm, lợi nhuận của ngày 01/10 là:

(4.30%/ 365) * 5,000,000đ = 589đ

Nếu không tích lũy hoặc rút vốn gì thêm, vào ngày 1/11:

  • Lợi nhuận tạm tính khách hàng tích lũy được trong kỳ gửi tháng 10 này sẽ được nhân với 31 ngày gửi (ngày 1/10 đến 31/10) với công thức sau: 589 * 31 = 18,259đ
  • Sau khi trừ thuế (5% Lợi nhuận), số tiền lợi nhuận khách hàng nhận được vào cuối kỳ tháng 10 là: 18,259 – 5%*18,259 = 17,346đ

Xem thêm Cách tính thuế sản phẩm Tích lũy

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan