Cách tính phí quản lý và thuế

Dưới đây là cách tính chi tiết Phí quản lý và thuế của sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn.

1. Phí quản lý

Đối với sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn, phí quản lý sẽ được tính tương tự như cách tính Lợi nhuận Tích luỹ. Theo đó, phí quản lý sẽ được tính theo ngày dựa trên số dư Tích lũy vào cuối ngày.

Công thức tính:

Phí quản lý ngày = (Tỷ lệ phí / 365) * Số dư cuối ngày

Định kỳ vào ngày 28 hàng tháng sẽ chốt phí quản lý của kỳ bắt đầu từ ngày 29 của tháng liền trước cho đến hết ngày 28 của tháng này cho khách hàng.

Ví dụ: Ngày 01/01 khách hàng tích lũy lần đầu 2,000,000đ. Đến ngày 09/01 Khách hàng tích lũy thêm 4,000,000đ với cùng một lãi suất là 6%/năm. Tương ứng với 2 gói tích lũy được tạo ra:

  • Gói tích lũy 1: 2,000,000đ
  • Gói tích lũy 2: 4,000,000đ.

Với mức phí là 0.96%/năm. Nếu không tích lũy hoặc rút vốn gì thêm, đến ngày 28/01, tổng tiền Phí quản lý của từng gói sẽ được tính như sau

Phí quản lý của gói tích lũy 2,000,000đ:

(0.96%/ 365) * 28 * 2,000,000 = 1,473đ

Phí quản lý của gói tích lũy 4,000,000đ:

(0.96%/ 365) * 20 * 4,000,000 = 2,104đ

Khi đó, vào ngày 28/01, số tiền 1,473đ sẽ được khấu trừ vào khoản Lợi nhuận của gói tích lũy 2,000,000đ trước khi trở thành lợi nhuận ròng và cộng vào số dư hiện có. Tương tự, số tiền 2,104đ sẽ được khấu trừ vào Lợi nhuận của gói tích lũy 4,000,000đ trước khi cộng vào số dư.

2. Thuế TNCN

Thuế TNCN phát sinh từ hoạt động góp vốn của Khách hàng sẽ được Công ty khấu trừ tại nguồn và có trách nhiệm kê khai cho Khách hàng. Theo đó, thuế phát sinh từ việc nhận lợi nhuận mỗi kỳ của Khách hàng sẽ được áp dụng tỷ lệ thu 5% lợi nhuận (Thuế TNCN).

Công thức cụ thể như sau:

Thuế TNCN = (Lợi nhuận gộp – Phí quản lý) * 5%

Thuế TNCN sẽ được khấu trừ trực tiếp vào Lợi nhuận gộp trước khi cộng gộp vào Số dư cho Khách hàng vào ngày 28 mỗi tháng.

Ví dụ: Trong tháng 10, khách hàng tích lũy được số tiền Lợi nhuận gộp là 23,014đ, tương ứng với phí quản lý là 3,682đ.

Thuế TNCN khách hàng phải đóng trong tháng 10 là:

(23,014 – 3,682) * 5% = 967đ

Vậy thì vào ngày 28/10 khi chốt Lợi nhuận, số tiền thuế 967đ sẽ được khấu trừ vào khoản Lợi nhuận gộp trước khi trở thành Lợi nhuận ròng và cộng gộp vào Số dư của khách hàng.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan