Tài khoản chứng khoán Infina

Lệnh thị trường với số lượng đặt lệnh từ 0.1 đến 99.9 cổ phiếu